• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

קטגוריה דף בית

דפי בית הם דפים אישיים של המשתמשים בוויקי. דפי בית נחשבים דפים פרטיים ולכן המנע מעריכה שלהם. נהוג להשאיר הודעות למשתמש בסוף הדף.

על מנת לשייך דף לקטגוריה זו, הוסיפו בשורה האחרונה של הדף קישור לדף זה. ניתן לשייך דף למספר קטגוריות.

רשימת הדפים השייכים לקטגוריה זו:


קטגוריה קטגוריה

Tell others about this page:

last modified 2005-11-13 13:36:04